Εμφανίσεις Άρθρων
5995008

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 123 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ

Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 1ῃ Ὀκτωβρίου 2010

 

 Ἀριθ. Πρωτ.: 962     

 

Πρός

τήν Ἅγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἰω. Γενναδίου 14

ΑΘΗΝΑΣ

 

            Μακαριώτατε,

            Ἅγιοι Συνοδικοί,

 

            Διά τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3008/30-7-10 Συνοδικῆς Πράξεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἐπληροφορήθημεν τά θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως, τά ὁποῖα θά ἀπασχολήσουν τήν τακτικήν Συνέλευσιν τῆς ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό 5ης ἕως 8ης Ὀκτωβρίου.

            Τά πρός συζήτησιν θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως χρήσιμα καί λίαν ἐπίκαιρα οὐδείς ἀρνεῖται ὅτι θά ὠφελήσουν ὅλους τούς ἁγίους ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς καί δι’ ἡμῶν ὅλον τό πλήρωμα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.

            Ἐπιτρέψατέ μου ὅμως, ὅλως υἱικῶς νά ὑπογραμμίσω ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλα θέματα ἰδιαιτέρως ἀξιοπρόσεκτα καί ἐπείγοντα σήμερον, διά τά ὁποῖα ὁ πιστός καί συνειδητῶς ζῶν τό θέλημα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ λαός, ζητεῖ νά πληροφορηθῇ τήν ὑπεύθυνον γνώμην τῶν ποιμένων του.

            Ταπεινῶς προάγομαι νά ἀναφέρω ἕν ἐξ αὐτῶν. 

            Οἱ χριστιανοί μας συνεχῶς μᾶς ἐρωτοῦν πῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίσουν τήν «κάρτα τοῦ πολίτου». Ζητοῦν καί περιμένουν τήν ὑπεύθυνον γνώμην καί τοποθέτησιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας.

            Ἡ πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας ἀνεκοίνωσεν ἐπισήμως τήν καθιέρωσιν τῆς «κάρτας τοῦ πολίτου» ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ 2011.

            Ἡ κάρτα αὐτή, μία μορφή ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος, ἀνησυχεῖ τούς χριστιανούς μας, ὅταν μάλιστα καί σοβαροί ἐπιστήμονες θετικῶν ἐπιστημῶν ἐκφράζουν σοβαράς ἐπιφυλάξεις.

            Μᾶς διδάσκουν, Μακαριώτατε καί ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ χριστιανοί μας ὅταν προτιμοῦν οἱανδήποτε θυσίαν ἀπό τήν ἄρνησιν τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί τήν προδοσίαν τῆς ἀμωμήτου πίστεως.

            Περιμένουν λοιπόν, τήν ὑπεύθυνον, ἐπιστημονικῶς ἠλεγμένην, τήν ἁγιογραφικῶς καί πατερικῶς κατοχυρωμένην γνώμην καί ἀπόφασιν τῆς ἁγίας Ἱεραρχίας διά νά ἡρεμήσουν καί νά μήν ἁμαρτάνουν - καθώς πιστεύουν - διά νά ζοῦν μέ εὐλογίαν καί συνέπειαν τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐάν δέν ἀκούσουν, δέν γνωρίσουν, δέν στερεώσουν εἰς τήν καρδίαν των τήν ὑπεύθυνον φωνήν τῶν πνευματικῶν πατέρων, τῶν ποιμένων τους, τῶν Ἐπισκόπων, θά ζοῦν μέσα εἰς τήν σύγχυσιν, τήν ἀγωνίαν, τόν φόβον, τήν ὀργήν, τά ὁποῖα σήμερον δημιουργοῦν οἱ πονηροί σκοποί τῶν σκοτεινῶν ἀντορθοδόξων καί ἀνθελληνικῶν δυνάμεων.  

            Τό βασικόν καί λίαν σοβαρόν διά τήν πνευματικήν ζωήν ὅλων μας  αὐτό θέμα ταπεινῶς φρονῶ ὅτι, ἐάν θά συζητηθῇ κατά τάς συνεδριάσεις τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, θά ὠφελήσῃ καί ἡμᾶς ἀλλά καί ὅλον τό συνειδητόν πλήρωμα τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας.

Ὁ λαός μας εἶναι ἀνάγκη νά ἐνημερώνεται, νά ἐνισχύεται καί ἡμεῖς ποιμένες ἀνύστακτοι, ἄγρυπνοι εἰς τάς ἐπάλξεις νά τόν περιφρουροῦμεν ἀπό τούς ἐχθρούς τῆς σωτηρίας του. 

            Ἐκζητῶν τήν συγγνώμην καί τάς ἁγίας Ὑμῶν εὐχάς διατελῶ

 

 

 

Μετα βαθυτάτου σεβασμοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

+Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

 

 

Μετάφραση

enfrdeitptrues